PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 24 maart 2019 no. 12 Zondag 24 maart 2019 no. 12


De diensten

Vandaag
10.00 uur in Hollum                 Ds. S. Alblas                 Organist: Alef Wiersma
Tijdens deze dienst zal de steen ter nagedachtenis aan Theodora (Dory) van der Haar - Ruigh worden gelegd.
Schriftlezingen: 1e Schriftlezing Exodus 6: 2 – 8, 2e Schriftlezing Lucas 13: 1 - 9

Collecte: De 1e collecte is voor KINDEREN IN DE KNEL.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Tot nader order is er in de wintermaanden geen kinderwoorddienst in Ballum
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst in Hollum bent u van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum maart: Theo Dokter, telnr. 0519-554136
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Stelpdienst 28 maart aanvang 16.30 uur door Ds. A. Boezewinkel

Volgende week: 
Zondag 31 maart 2019
10.00 uur in Nes             Dhr. F. Hartmann
De collecte is voor Missionair Werk.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Bij de collecte: De collecte van vandaag is voor KINDEREN IN DE KNEL. Het doel van deze collecte is het stoppen van kinderarbeid in de Indiase stad Aasnupur. Aan de ouders wordt voorlichting gegeven over kinderarbeid en er worden meer dan 700 kinderen begeleid op hun weg terug naar school.

Huispaarskaars: de huispaarskaars kan weer worden besteld. Op de zondagen ligt er een lijst in de kerk die u kunt invullen als u zo’n kaars wilt bestellen.


Gemeenteavond: de uitnodiging/agenda voor de Gemeenteavond van 4 april om 19:30 uur in De Plaats vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Deze informatie, als mede de notulen van de Gemeenteavonden van 12 maart 2018 en 6 juni 2018, vindt u ook op onze website:  https://www.hervormdameland.nl/gemeenteavond_04042019

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!40-Dagentijd: afgelopen zondag was de Tweede zondag van de 40-dagentijd, de schikking van het bloemstuk was geïnspireerd door de lezing uit Lucas 9 : Wanneer Jezus alleen met zijn leerlingen is stelt hij hen een vraag: Wie ben ik volgens jullie? Petrus weet hier wel een antwoord op, de Messias! door God gezonden. Er volgt een indringend gesprek, niet lang hierna gaat Hij samen met Jacobus , Johannes en Petrus de berg op om te gaan bidden. De ronde vormen verbeelden de drie discipelen met klimop bekleed als teken van trouw, met uitzondering van Petrus. Hij is toch wel een buitenbeentje. Bovenop de berg zien we een biddende Jezus die plotseling omgeven wordt door een stralend wit licht. Mozes en Elia verschijnen en er volgt gesprek tussen deze drie over de zware weg die Jezus moet gaan. God blijft bij Hem, tijdens het lijden en daarna!


Gemeenteavond: aan alle gemeenteleden van de Hervormde gemeente Ameland.
Hierbij nodigen wij u / jou van harte uit voor onze gemeenteavond bij op donderdag 4 april 2019 in de Plaats aan de Oosterlaan te Hollum. Aanvang 19.30 uur.

Agenda
1.      Welkom  en opening
2.      Vaststellen agenda
3.      Notulen gemeenteavond van 12 maart 2018 en 6 juni 2018
4.      Financieel verslag diaconie
5.      Financieel verslag van kerkrentmeesters
6.      Mededelingen kerkenraad:

  1. diaconie
  2. kerkrentmeesters
  3. ouderlingen
7.      Verslag predikant
8.      Verslag voorzitter
9.      Dankwoord aan de vele vrijwilligers
10.    Rondvraag
Pauze
11.    Kerk van de toekomst, wat zijn de wensen en hoe kunnen we alles bemensen. Welke keuzes moeten we maken en hoe pakken we dit aan.
12.    Sluiting

Namens de kerkenraad,
Klaas Touwen,                                   Dukke Boersma,
Voorzitter                                          scriba


Groot Letter Bijbel


Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten! Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Goot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze 5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website
www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via


Maatjes gezocht! :Op Ameland wordt gezocht naar vrijwilligers die op wekelijkse basis een maatje willen zijn voor mensen in een rolstoel. De bedoeling is dat er dan samen een wandeling wordt gemaakt en een gezellig praatje wordt aangeknoopt. Hier is veel behoefte aan en vandaar dat er vrijwilligers nodig zijn. Aanmelden kan bij Remco Visser, Regina de Vries of Ans Lycklama à Nijeholt. Tel: 0900 8864.

Column

Perspectief
Het is wel het gemakkelijkste: dat je niet verder kijkt dan de werkelijkheid die voor ogen is. Je ziet wat je ziet en daarmee uit. Maar alles en iedereen heeft ook een achtergrond, een eigen geschiedenis. Alles en iedereen heeft facetten die je op het eerste gezicht ontgaan. Kijk je niet verder, dan is de kans levensgroot  dat je je telkens weer verkijkt.
 Verder kijken, of ergens doorheen kijken, kan veel misverstanden en ellende voorkomen. Ergens doorheen kijken-dat is ook letterlijke betekenis van het woord perspectief. Van Dale spreekt hier over doorzichtkunde, het lijkt wel een wetenschap, maar het gaat  om een vermogen waarover wij allen beschikken: het vermogen om iets of iemand te doorzien op z’n werkelijke betekenis. Iets of iemand in perspectief te zien is: iets of iemand serieus nemen.

Woorden voor jou
Hans Bouma


Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM

 


De Plaats activiteiten.
 

Nieuws uit de Plaats van 25 maart tot en met 2 april


Dinsdagochtend 26 maart Ochtendgebed om 09.30 uur, aansluitend Inloop tot 11.00 uur

Dinsdagmiddag 26 maart Inloop van 15.00 tot 17.00 uur

Dinsdagavond 26 maart Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur, gezellig samenzijn waarbij wij naast mooie liederen zingen ook luisteren naar gedichten of een kort verhaal, in de pauze is er koffie of thee en gaan wij kijken naar Koren die u mooi vindt, kortom een gevarieerd programma,

Woensdagmiddag 27 maart korte Stiltewandeling vanaf 13.30 koffie/thee, start wandeling om 14.00 uur, na afloop koffie/thee met cake, € 5,00

Vrijdag 29 maart Inloop van 09.30 tot 11.00 uur.

Vrijdagavond 29 maart Rock Solid van 19.38 tot 21.00 uur. Gezellige spelavond voor jeugd van de basisschool groep 7 en 8 en klas 1 van het VMBO

Maandag 1 april Inloop van 15.00 tot 17.00 uur

Dinsdagochtend 2 april Ochtendgebed om 09.30 uur, aansluitend Inloop tot 11.00 uur

Dinsdagmiddag 2 april, Oaderwets Metenander van 16.00 tot 19.00 uur, gezellig samenzijn met spel, een goed gesprek, lekker eten en mooie liederen zingen als vanouds!

Opgeven kan tot zondagavond 31 maart, tel nr. 0519-252221 of 06-42089308 ofIedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar

terug
 
 
Erediensten
Zondag 31 maart
10.00 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 april
09.30 uur in Hollum

Ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
Met medewerking van

het koor Perspectief
uit Heerenveen
------------------------------
Zondag 07 april
10.45 uur in Nes

Ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
------------------------------
Zondag 14 april
Palmpasen
Schoolgezinsdienst

Gezamenlijke dienst
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 18 april
Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
20.00 uur in Ballum

Ds.Ds. S. Alblas
------------------------------
Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
20.00 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 21 april
1e Paasdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Interkerkelijk
Zangkoor
------------------------------
Zondag 21 april
1e Paasdag
11.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 april
09.30 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 april
10.45 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 05 mei
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 mei
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 19 mei
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 26 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 26 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur in Hollum

Gezamenlijke dienst
in de Herewegkerk
------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur in Ballum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica

------------------------------
Zondag 09 juni
11.00 uur in Ballum

Belijdenisdienst
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 16 juni
Regenboogviering

11.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.