PKN
Hervormd Ameland
 
Zondag 18 augustus 2019 no. 33 Zondag 18 augustus 2019 no. 33


De diensten
Vandaag
09.30 uur in Hollum        Ds. S. Alblas                                Organist: Gijsbert de Jong
10.45 uur in Nes            Ds. S. Alblas                                 Organist: Alef Wiersma

1e Schriftlezing: Ester 1: 10 – 12 en 15 – 20.  2e Schriftlezing: Lucas 12: 49 – 56.
Liederen: Lied 146c; AZ 125: 1, 3, 4 en 6; Lied 422: 1, 2 en 3; AZ 167: 1, 2; AZ 19: 1, 2.
In Nes zingen we ter nagedachtenis van Gea Baarsma ook lied 624: 1, 2 en 3.

Collecte: De 1e collecte is voor de eigen Diaconie.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.

Kinderwoorddienst Hollum: voor kinderen van de basisschool.
Kinderoppas in Hollum en Ballum: tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na afloop van de dienst in Hollum is er gelegenheid om koffie te drinken. U en jij bent van harte uitgenodigd!
Vervoer diensten Hollum augustus: Klaas H. Wijnberg, telnr. 0519-554434
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.

Volgende week: Zondag 25  augustus 2019
09.30 uur in Hollum   Heilig Avondmaal       Ds. em. H. Ebmeier
11.00 uur Ballum       Heilig Avondmaal       Ds. em. H. Ebmeier
De collecte is voor HART VOOR HAÏTI.

De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:

Gedenken: We gedenken in de dienst in Nes Gea Baarsma – Hooghart (16 januari 1927 - 14 juni 2019). We noemen haar naam tijdens de dienst en de familie zal een gedenksteen neerleggen tot haar nagedachtenis.Restauratie van de kerktoren in Hollum: zoals u in de Gemeente Info heeft kunnen lezen gaat de gemeente Ameland na de bouwvak starten met de restauratie van de kerktoren. Nu de steiger wordt opgebouwd, hebben wij, uit veiligheidsoverwegingen, besloten de toegangsdeur aan de zuidgevel voorlopig gesloten te houden. Dit betekent dat alle bezoekers alleen via de hoofdingang aan de noordgevel naar binnen kunnen.
Met vriendelijke groet,
Piet Faber Kerkrentmeester


Bazaar: Maandag 12 augustus werd voor de tweede maal in De Plaats de jaarlijkse bazaar voor de Hervormde kerk gehouden. Dankzij de geweldige inzet van de beheerder en heel veel vrijwilligers zag het er prachtig uit. De vele bezoekers schreven in op de prijzen die
beschikbaar werden gesteld door sponsoren en gemeenteleden. Ook de artikelen van de verschillende tafels vonden gretig aftrek. De totale opbrengst van die dag: € 2496,50.
Dinsdag 13 augustus was er de rommelmarkt. Heel veel goederen werden geveild, waaronder toch ook weer mooie stukken. Bijna alles werd verkocht en dat maakte dat er nog eens € 911,00 kon worden toegevoegd aan de kas van de dag ervoor.
Bezoekers, kopers, gulle gevers, organisatie en alle andere vrijwilligers, hartelijk bedankt! Foto's van de bazaar zijn te vinden op one site:
https://www.hervormdameland.nl/fotoalbum


Kerkenraadsvergadering: donderdag 22 augustus om 19:45 uur is er een kerkenraadsvergadering in de consistorie in Ballum. Kerkenraadsvergadering zijn openbare vergaderingen

Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075 of contant bij aflevering. Bonnen kunt u opgeven als gift.

De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne diensten en alvast een fijne week!

Onze nieuwe wijkmedewerkers:

           Waltraud Brouwer                             Toos Stern                                Henny Hiddema

Drie nieuwe wijkmedewerkers hebben zich gemeld op de oproep van de kerkenraad. De kerkenraad is zeer verheugd, dat dit mooie werk in de gemeente met de huidige en de nieuwe wijkmedewerkers nu weer op volle sterkte kan doorgaan. De wijkmedewerkers zijn de voelhoorns in de gemeente. Het eerste aanspreekpunt. De gemeente is vele malen groter dan het kerkgaande gedeelte. Het “omzien naar elkaar” betreft uiteraard de hele gemeente. De taak van de wijkmedewerkers is hierin van groot belang. Zij zijn de schakel tussen gemeenteleden en predikant of pastoraal werker, wanneer hun inzet nodig of gewenst blijkt te zijn.
Waltraud Brouwer gaat aan de slag in wijk Ballum, samen met de huidige wijkmedewerker Anneke van der Meij.
Toos Stern en Henny Hiddema gaan het wijkwerk in wijk C Hollum oppakken. Als voorbereiding daarop, zullen alle leden in wijk C worden gebeld door Jannie de Boer–IJnsen. Zij gaat vragen of gemeenteleden behoefte hebben aan een (kennismakings)bezoek van de wijkmedewerkers. Daarna worden bezoeklijsten samengesteld en worden de gemeenteleden benaderd door de wijkmedewerkers.

Activiteiten in de kerk: 21 augustus Concert Forza Musica en Alef Wiersma op orgel te Hollum om 20.00 uur


Kerkbezichtiging:
Nes: het kerkgebouw in Nes is open voor bezichtigingen tijdens de braderie op 21 augustus. Verder is de kerk te bezichtigen als de blauwe welkomstvlag uithangt. Gertie van der Korst verzorgt dan de bezichtigingen.

Ballum: van 16 juli tot 19 september, op dinsdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.
Hollum: van 1 juni tot 1 nov. op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 12 uur.
Ochtendgebed Nes: op alle maandagen in de maanden juni en juli wordt er in Nes een ochtendgebed gehouden van 09:30 uur tot 10:00 uur. Het ochtendgebed wordt verzorgd door Frits Hartmann en Gertie van der Korst.Versterking gevraagd bij de kerkbladredactie:
Het kerkblad verschijnt zes keer per jaar. De kerkbladredactie verzamelt de ingeleverde kopij en bepaalt de volgorde in het blad. Soms moeten bepaalde “inleveraars” nog even een herinnering hebben per mail of telefoon. De sluitingsdatum is op een zaterdag. De maandagavond daaraanvolgend is er redactieoverleg met de FDG. Daar wordt bepaald welk nieuws geschikt is voor het gezamenlijke nieuws. Vervolgens neemt ieder zijn eigen kopij weer mee en wordt alle kopij op de precieze indeling van de bladzijden “pas” gemaakt.
De kerkbladredactie maakt deel uit van de PR-commissie, waar ook de nieuwbriefredactie en de websiteredactie in zitten. De PR-commissie vergadert zes keer per jaar, ruim voor de sluitingsdatum van het kerkblad. Daar wordt bepaald aan welke onderwerpen aandacht zal worden besteed en waar zo’n artikel wordt geplaatst. In dat kader komt het voor dat een redacteur zelf een artikel schrijft.
Wie wil de kerkbladredactie komen versterken? Zit je op de middelbare school? Vraag dan op school of dit meetelt voor je maatschappelijke punten!
Reacties:


Foto’s: regelmatig zijn er in de Nieuwsbrief en het Kerkenblad foto’s te zien. Deze foto’s zijn vaak klein of zwart/wit. De Nieuwsbrief staat ook altijd op onze website https://www.hervormdameland.nl/gemeentebrief daar zijn de foto’s groter te bewonderen. Staat er in het Kerkenblad een stukje dat vergezeld gaat van foto’s wordt dit ook vaak op onze site geplaats, ook dan geldt dat de foto’s groter en in kleur te bewonderen zijn.
Afgelopen week mochten wij van de heer Machiel Lock een 45 tal foto’s ontvangen van onze 3 kerkgebouwen en jawel u raadt het al ook deze staan op de site
https://www.hervormdameland.nl/fotoalbum.


In de vitrine in de kerkzaal van Ballum is door Johan en Liesbeth Dul een nieuwe tentoonstelling ingericht met als thema Israël. Meer foto’s vindt u op de website: https://www.hervormdameland.nl/fotoalbum.


Column

Sjaloom

Het Hebreeuwse woord voor vrede is sjaloom. Het gaat over vrede tussen God en mens, en tussen mensen onderling. Sjaloom wil zeggen dat de onderlinge verhoudingen goed zijn. Het heeft ook de oorspronkelijke betekenis van welzijn. Het gaat niet om een bepaald gevoel, maar om een situatie van het dagelijkse leven. Je kunt sjaloom ervaren in de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
In Filippenzen schrijft Paulus over de vrede die het verstand te boven gaat. In Christus worden ons hart en onze gedachten bewaard. Paulus leefde in moeilijke omstandigheden en werd  regelmatig vervolgd vanwege zijn geloof. In die zin leefde hij niet in vrede. Toch noemt hij dat er bij Christus een innerlijke vrede te vinden is die onze omstandigheden overstijgt. Dat is de vrede met God!

Ds. Sijbrand Albla
s


Pastorale berichten

De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet

We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!

Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD. Leeuwarden
Verpleeghuis:                       De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM


De Plaats activiteiten.
 Nieuws uit de Plaats van 19 tot en met 25 augustus,

Maandag 19 augustus inloop van 15.00 tot 17.00 uur
 
Dinsdagochtend 20 augustus ochtendzang om 09.30 tot 10.00
inloop van 10.00 uur tot 11.00 uur

Dinsdagmiddag 20 augustus Kinderfilm “Dik Trom” aanvang 15.00 uur

Dinsdagavond 20 augustus, Sing-Inn van 19.00 tot 20.00 uur,
Gezellige muzikale avond waar volop kan worden meegezongen, met medewerking
van Johan, bespeel jij een muziekinstrument? Neem deze dan mee!

Woensdagochtend 21 augustus Kinderochtend van 10.00 tot 12.00 uur,
voor kinderen tot en met 12 jaar, kom gezellig langs voor knutselen, spel, muziek en verhaal,  natuurlijk kan dat met je ouders en of grootouders, de deur staat voor iedereen open. Thema ”Walvis

Woensdagmiddag 21 augustus stiltewandeling, vanaf 13.30 uur koffie/thee, start wandeling om 14.00 uur, na afloop koffie / thee met koek, € 5,00

Woensdagavond 21 augustus Place to be van 19.30 tot 21.00 uur
Zin om gewoon even lekker zonder je ouders de tijd door te brengen?
Dat kan bij Place to Be! Je bent welkom om spelletjes te spelen, airhockey te doen,
de voetbaltafel in te wijden of gewoon lekker te hangen en te kletsen.

Donderdag 22 augustus van 13.00 tot 17.00 uur
Boekenmarkt, kom gezellig langs in de Plaats voor een groot aanbod van boeken in alle genres, maar ook LP`s, CD`s, en DVD`S.
Kortom, voor ieder wat wils!

Donderdagavond 22 augustus Filmavond aanvang 20.00 uur
‘THE ZOOKEEPERS WIFE’
De film begint in het vooroorlogse Warschau. De dierentuin is één en al levendigheid, evenals Antonina Zabinski, die met haar man en zoontje in een prachtige villa in de dierentuin woont. Maar langzaam komt de oorlog dichterbij tot de bombardementen
ook de dierentuin en de dieren treffen.
Onder de neus van nazi Lutz Heck weten echter talloze Joden te ontsnappen via de dierentuin, dankzij de inspanningen van Jan en Antonina.

Vrijdag 23 augustus van 09.30 tot 11.00 uur “De Stamtafel”  
Elke vrijdag is er een maatschappelijk thema met een bijzondere gast,
Vandaag Robert Pater,  Bosbeheer op Ameland”


Al onze activiteiten zijn vrij toegankelijk, er staat een busje bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten voor De Plaats


Iedereen van harte welkom, voor een activiteit of gewoon een kopje koffie!

Met vriendelijke groet,
Engbert.


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar
terug
 
 
Erediensten
Zondag 18 augustus
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur in Hollum

Viering Heilig Avondmaal
Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 25 augustus
11.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds .em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 01 september
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 01 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 september
09.30 uur in Ballum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 08 september
10.45 uur in Hollum

Ds. M. de Waal
uit Vijfhuizen

------------------------------
Zondag 15 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 15 september
10.45 uur in Hollum

Dhr. D.C. Brinkman
uit Ochten

------------------------------
Zondag 22 september
09.30 uur in Nes

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 22 september
10.45 uur in Hollum

Ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 29 september
09.30 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 september
10.45 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 06 oktober
Startzondag
10.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 oktober
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 oktober
09.30 uur in Hollum
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 20 oktober
10.45 uur in Nes
Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 27 oktober
09.30 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 27 oktober
10.45 uur in Ballum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 03 november
10.00 uur in Nes

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 november
10.00 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 17 november
10.00 uur in Ballum

Ds. P. Wansink
uit Dordrech
t
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar

Herdenking overledenen
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 24 november
Laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overledenen
11.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 01 december
1e Advent
10.00 uur in Ballum

Viering Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 08 december
2e Advent
10.00 uur in Nes

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 15 december
3e Advent
10.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 22 december
4e Advent
10.00 uur in Ballum

Ds. J. Overeem
uit Stiens
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.