PKN
Hervormd Ameland
 
Gemeenteavonden Gemeenteavonden

gemeenteavond HGA - donderdag 18 april 2024 - 20:00 uur - De Plaats

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond, waarop uiteraard de jaarcijfers van diaconie en kerkrentmeesters 2023 aan de orde komen. Maar natuurlijk zal er ook ruim tijd worden genomen om u bij te praten over de stand van zaken in het beroepingsproces. Verder is er aandacht voor een scala aan onderwerpen die ons als gemeente aangaan. Goed om erbij te zijn! We hopen u te mogen begroeten.
Jaarcijfers 2023:
Onze administrateur Sjouke Winia heeft op dit moment de cijfers al in concept gereed. De cijfers zijn momenteel ter beoordeling bij onze externe controleurs Girbe Braakman en Meindert Kramer.
Op 21 maart heeft Sjouke in een bijeenkomst van de hele kerkenraad de cijfers gepresenteerd en toegelicht en was er voor de kerkenraad gelegenheid vragen te stellen of correcties aan te dragen. Daarna heeft de kerkenraad de cijfers voorlopig vast vastgesteld.
Van 2 april tot 18 april liggen de cijfers bij Sjouke op afspraak ter inzage. U kunt hem bereiken via 06 - 21285021 en sr.winia@knid.nl. Mocht u een digitale versie willen ontvangen, dan kunt u die ook bij hem aanvragen.
Op de gemeenteavond hoort de kerkenraad de gemeente over de jaarcijfers, nadat deze zijn gepresenteerd en uitgelegd en er vragen over zijn gesteld door en beantwoord aan de gemeente.
Na de gemeenteavond stelt de kerkenraad de jaarcijfers vast. Daarna is er nog ruim tijd de cijfers te verwerken in het verplichte programma FRIS. De cijfers dienen uiterlijk 15 juni 2024 te zijn aangeleverd bij het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken.

Agenda gemeenteavond:
  • Welkom door voorzitter Arnold Brouwer en vaststellen van de agenda
  • Inleiding en gebed
  • Diaconie:
           •    bestuurs-verslag door voorzitter Wim van Hijum
           •    toelichting op de cijfers door administrateur Sjouke Winia
           •    uitleg over de deelname van de diaconie aan het traktement van de

                predikant en het werk in De Plaats
           •    gelegenheid tot het stellen van vragen
  • Kerkrentmeesters:
           •    bestuurs-verslag door voorzitter Dieke Frantzen
           •    toelichting op de cijfers door administrateur Sjouke Winia
           •    uitleg over de nieuwe manier van inkopen van diensten ten behoeve van

                 activiteiten door de HGA bij De Plaats  
           •    gelegenheid tot het stellen van vragen
  • Beroepingswerk:
           •    de stand van zaken door voorzitter Albert van Seggeren
                 van de beroepingscommissie
  • Kerkgebouw Ballum en pastorie Ballum:
           •    de stand van zaken door Dieke Frantzen van het CvK
  • De bemensing van de kerkenraad: door Hanneke Ruijgh-Wansink en Janke de Boer-Kuipers
           •    situatie colleges
           •    16 juni afscheid en bevestiging ambtsdragers
  • Rondvraag:
           •    de reeds gestelde vragen en de antwoorden van de kerkenraad
           •    de nieuwe vragen
  • Sluiting met het zingen van lied 415
  • Uitnodiging om deel te nemen aan de stille discussie tijdens het informeel samenzijn

Rondvraag:
De kerkenraad vraagt u uw vragen uiterlijk 1 week vóór de gemeenteavond via de mail te stellen. (info@hervormdameland.nl). De kerkenraad heeft dan gelegenheid om samen te overleggen en een antwoord op uw vraag te formuleren. Op die manier krijgt u op de gemeenteavond een antwoord van de kerkenraad en kunnen ook anderen daarop reageren nog tijdens de vergadering. Wanneer u een onvoorbereide vraag stelt tijdens de gemeenteavond neemt de kerkenraad kennis van de vraag en zal dan later schriftelijk reageren. 
Kerkenraad HGA


gemeenteavond HGA donderdag 30 november 2023 – 20:30 uur – De Plaats

Aanwezig:         15 personen, bericht van verhindering werd ontvangen van 8 personen
Onderwerp:       begrotingen diaconie en kerkrentmeesters 2024


Opening:
Om 19:31 uur heet voorzitter Arnold Brouwer alle aanwezigen welkom en leest hij een tekst voor van ds. Troost “zoals de zwanen zwemmen”.
Begroting kerkrentmeesters 2024:
Administrateur Sjouke Winia vertelt dat de begroting 2024 van de kerkrentmeesters en die van de diaconie niet veel afwijken van de in oktober ingediende MeerJarenRaming die is aangeleverd bij het CCBB en BMCV in het kader van het vragen om een solvabiliteitsverklaring ten behoeve van het beroepen van een nieuwe predikant.
Voor wat betreft de gebouwen is te zien dat kerkgebouw Nes per 2024 uit de cijfers loopt. Verder is te zien dat begroot is dat het kerkgebouw en de pastorie in Ballum uiterlijk in 2025 niet meer in bezit zullen zijn van de HGA. Mede door het afstoten van gebouwen is het mogelijk langjarig een predikant te betalen die voor 100% in de gemeente werkt. Nieuw is, en dat is in beide begrotingen te zien, dat de diaconie structureel 10% van de kosten van de predikantsplaats op zich gaat nemen. Ook nieuw, en dat is ook in de beide begrotingen te zien, is de veranderde financiële opstelling tussen de diaconie en kerkrentmeesters enerzijds en Stichting De Plaats anderzijds. Tot nu toe betaalden de beide colleges jaarlijks bedragen aan de stichting die verder niet waren geoormerkt of gelabeld. Vanaf 2024 worden de huren van zowel de woning De Plaats 5 als de ontmoetingsruimte De Plaats betaald aan de HGA als eigenaar en neemt de HGA (deels de diaconie en deels de kerkrentmeesters) “diensten” af van Stichting De Plaats voor alle activiteiten die de HGA in de kerk-voor-door-de-week tot uitvoering brengt.

Toelichting door Dieke Frantzen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters:
Dieke licht toe dat de kerkrentmeesters voortdurend bezig zijn de kosten te reduceren en waar mogelijk de inkomsten te verhogen. Zo is onlangs met Stichting Recreatiecentra Ballum (Roosdunen) afgesproken dat de HGA niet meer opdraait voor de kosten van bermonderhoud.
Dieke laat verder weten dat gehoopt wordt dat een nieuwe predikant vanaf september 2024 in de gemeente aan het werk zal kunnen gaan.
Iemand vraagt hoe het zit met een nieuwe woning voor de predikant. Dieke antwoordt dat er gegarandeerd een woning beschikbaar zal zijn, omdat anders het predikant-schap op een eiland niet uitgevoerd kan worden. Concreet kan er niets gezegd worden over een nieuwe woning voor de toekomstige predikant. Zolang er niets zeker is, wordt de huidige pastorie niet verkocht.

Begroting diaconie 2024:
Administrateur Sjouke licht vervolgens de begroting 2024 van de diaconie toe.
Ook hier wijst hij op de financiële deelname van de diaconie in de kosten van het traktement van de predikant, die vanaf 2024 structureel 10% zal gaan bedragen. Ook in deze begroting treffen we een nieuwe post aan: de inkoop van diensten bij Stichting De Plaats, waarover ook al bij de toelichting van de kerkrentmeesters al is gesproken. De diaconie heeft in 2023 een eenmalige bate ontvangen doordat 3 stukken landbouwgrond planologisch zijn omgezet in “natuur”. De waardevermindering die daarmee gepaard gaat is uitgekeerd aan de diaconie.

Toelichting door Wim van Hijum, voorzitter van de diaconie:
Wim begint met het bedanken van Sjouke voor de keurige begroting en het vele werk. Wim beschouwt onze gemeente als een pastoraal-diaconale gemeente na de periode dat wij een pionier-predikant hebben gehad. Hij heeft een studie gemaakt over de taken van de diaconie. Van oudsher (en dat gaat terug tot de synode van Dordrecht) heeft de diaconie niet alleen taken op het gebied van hulpbehoevendheid maar ook taken in de gemeente. Een predikant heeft ook diaconale taken, daarom draagt de diaconie bij aan het traktement. Het werk in De Plaats heeft ook diaconale aspecten. Daarom draagt de diaconie structureel financieel bij aan het werk dat de HGA daar uitvoert. Wim is blij dat de diaconie samen met de kerkrentmeesters dit belangrijke werk mogelijk maakt. Er worden geen vragen gesteld over de begroting van de diaconie.
Nieuws uit de kerkenraad:
Arnold praat de gemeente bij over het beroepingsproces onder verwijzing naar hetgeen is gepubliceerd in het kerkblad en op de website. Op 15 november heeft de HGA toestemming gekregen een 1,0 fte predikant te gaan beroepen.
Op dit moment is de kerkenraad bezig profielschetsen te maken van de gemeente en van de toekomstige predikant. Zodra die gereed zijn kunnen ze worden aangeleverd bij het mobiliteitsbureau van de PKN. Zij beschikken over een databank met kandidaten en selecteren op basis van de profielschetsen een kandidatenadvieslijst daaruit. Op dit moment is de kerkenraad ook bezig een beroepingscommissie samen te stellen. De leden van de toekomstige beroepingscommissie zullen aan het begin van hun taakperiode een cursus gaan volgen, die op één zaterdag op Ameland zal worden gegeven.
De beroepingscommissie zal zich in het begin bezig houden met het werven via advertenties, facebook, website en het beoordelen van de kandidatenlijst die door het mobiliteitsbureau wordt aangeleverd.

Vragen uit de gemeente:
Iemand vraagt hoe het komt met de woning voor de predikant.
Voorzitter van het college van kerkrentmeesters Dieke Frantzen antwoordt dat daarover op dit moment geen concrete mededelingen zijn te doen. Duidelijk moet zijn dat een predikant-schap op Ameland niet voorstelbaar is zonder woning.
Iemand anders vraagt of er al een nieuwe huurder is voor de woning De Plaats 5. Engbert antwoordt dat de woning deze week voor de tweede keer wordt aangeboden via de nieuwsbrief. Er hebben zich vorige week al een aantal kandidaten gemeld. Nu wordt er nog een week op aanmeldingen gewacht en daarna zal er een selectie plaatsvinden.

Sluiting:
Om 21:10 uur sluit voorzitter Arnold de vergadering met het gedicht “De Nacht”. Hij nodigt iedereen uit om nog even samen te zitten onder het genot van …..


gemeenteavond Hervormde Gemeente Ameland woensdag 11 oktober 2023 – 19:30 uur – De Plaats

Aanwezig:       21 personen, bericht van verhindering werd ontvangen van 7 personen
Onderwerp:     de beroepingsprocedure van de HGA vanaf 1 oktober 2023


Opening:
Om 19:31 uur heet voorzitter Arnold Brouwer alle aanwezigen welkom en leest hij een gebed voor.
Beroepingsprocedure:
Met behulp van een presentatie in Power Point geeft Dukke een overzicht van het begin van de beroepingsprocedure.
Bezinningsperiode:
Aan het begin van de BP is het tijd voor een bezinningsperiode. De KR moet aan de gemeente namen vragen van eventuele kandidaten voor het predikantschap en de KR moet aan de naaste buurgemeente vragen of de tijd rijp is om samen verder te gaan met één predikant.
CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken):
Daarna zet de KR de eerste stap naar buiten: er gaan in oktober 2023 een aantal documenten naar het CCBB, te weten:
een meerjarenraming, een toelichting daarop,
een beleidsplan en een samenvatting daarvan /aanvulling daarop.
Uit de MJR moet blijken dat de HGA de gewenste 1,0 fte predikant kan betalen gedurende 8 tot 11 jaar.
Uit de toelichting moet blijken waarom de HGA een 1,0 fte predikant noodzakelijk acht.
Uit het beleidsplan moet blijken
wat voor gemeente  de HGA is, waar de HGA actief is: te weten in de traditionele kerk en in de kerk-voor-door-week,
dat de HGA de toekomst ziet samen met de FDG
en dat voor dat alles een fulltime predikant noodzakelijk is.
De KR hoopt eind oktober daarop van het CCBB een solvabiliteitsverklaring te ontvangen.

BMCV:
Deze verklaring gaat eveneens naar het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Er zal op 15 november 2023 een gesprek plaatsvinden tussen de kerkenraad HGA en het BMCV. De KR hoopt daarin toestemming te krijgen een vacature te mogen stellen van 1,0 fte.
Kandidaten werven:
In december 2023 / januari 2024 gaat de KR op zoek naar kandidaten via het mobiliteitsbureau van de PKN, advertenties en een speciale facebookgroep.
Informatie voor de kandidaten:
De website www.hervormdeameland.nl zal zodanig worden ingericht dat kandidaten een goed beeld krijgen van de kerkelijke gemeente, de huisvestingsmogelijkheden en Ameland in zijn algemeenheid.

Beroepingscommissie:
In november 2023 zal er een beroepingscommissie worden samengesteld, de leden ervan ontvangen op één zaterdag in december een cursus. Het werk van de beroepingscommissie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024. De PKN geeft advies over de samenstelling van de beroepingscommissie, daarnaast zijn er een vrij aantal vrij in te vullen plaatsen. De KR vraagt de gemeente voorstellen te doen voor profielen van de leden van de beroepingscommissie.
Consulent:
Op het beroepingsproces dient toezicht te worden gehouden door een consultent, een functie die meestal wordt vervuld door een predikant uit de ring waartoe de kerkgemeenschap behoort. De KR is dankbaar en verheugd dat ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen deze taak op zich wil nemen. De gemeente reageert daarop met positieve instemming.
Informatie aan de gemeente:
De KR informeert de gemeente via de kerkbladen Kerst, Winter en Pasen, de wekelijkse nieuwsbrieven en de website. In februari 2024 zal de volgende gemeenteavond worden gehouden, waarop de KR de gemeente bijpraat over het beroepingsproces.

Meerjarenraming Kerkrentmeesters:
Administrateur Sjouke laat de MJR van de kerkrentmeesters zien. Er blijkt uit dat er op de middellange termijn geld is om een 1,0 fte predikant te betalen.
Voorzitter van het college van kerkrentmeesters Dieke Frantzen-Boeve geeft een toelichting op de MJR.

Vragen uit de gemeente over de MJR kerkrentmeesters:
Een gemeentelid vraagt waar de predikant wordt gehuisvest nadat de pastorie is verkocht. Een ander lid vraagt of alles weg gaat uit Ballum.
Voorzitter CvK Dieke laat weten dat er uiteraard een alternatief wordt gezocht voor de huisvesting van de predikant, eerder wordt de pastorie niet verkocht. De plaats van de toekomstige woning voor de predikant is nu nog niet bekend.
Het eerste lid vraagt of er ook financiële scenario’s zijn gemaakt voor arbeidsplaatsen van een geringere omvang.
Dieke antwoordt dat die niet zijn gemaakt. Wanneer het maximale betaalbaar is, dan zijn lagere bedragen ook betaalbaar.

Meerjarenraming Diaconie:
Administrateur Sjouke laat de MJR van de diaconie zien. Er blijkt uit dat er op de middellange termijn geld is om een bijdrage van 0,1 deel te betalen aan de kosten van de predikantsplaats.  
Voorzitter van de kerkenraad Arnold leest een toelichting op de MJR Diaconie voor van Wim van Hijum, voorzitter van het College van Diakenen.

Vragen uit de gemeente over de MJR Diaconie:
Er zijn geen vragen uit de gemeente.

Bezinningsperiode aan het begin van de beroepingsperiode:
Namen voordragen:
Gemeenteleden worden uitgenodigd namen in te leveren van kandidaten voor het predikantschap. Op de statafel staat een kistje met daarnaast briefjes en pennen. Gemeenteleden dienen hun naam te schrijven op het briefje waarop zijn een kandidaat voorstellen.
Overleg met de naaste buurgemeente over samen verder gaan met één predikant op dit moment:
Voorzitters Arnold Brouwer en Gerrit de Boer geven samen een toelichting op de situatie. Er is uiteraard gezamenlijk overleg geweest. De huidige situatie met een 0,7 fte predikant van de FDG en een gewenste 1,0 fte predikant bij de HGA is nog te omvangrijk in werk om dit door één persoon te laten doen.
Wel is de tijd daar om in dit beroepingsproces met een schuin oog te kijken naar de toekomst. Misschien gaat de nieuw te beroepen predikant in de toekomst wèl verder als predikant van de beide gemeentes samen.
Gerrit licht toe dat in het afgelopen beroepingsproces van de FDG (3 jaar geleden) ook al is gekeken naar een passende kandidaat in het licht van de samenwerking van beide gemeentes. Zou er op dit moment een vacature zijn bij de FDG dan zou de HGA rechtstreeks meekijken in het beroepingsproces.
De kerkenraad van de HGA wil graag één plaats in de beroepingscommissie in laten nemen door een lid van de FDG. De FDG is van mening dat dat passend is.

Vragen uit de gemeente:
Een gemeentelid vraagt of de kandidaten op “groepjes van kleur” gerangschikt in een database zitten.
Voorzitter Arnold antwoordt dat diverse kandidaten zijn ingeschreven bij het mobiliteitsbureau van de PKN, waar een profiel van hen beschikbaar is. Deze kandidaten mogen zelf mee-solliciteren voor wat betreft de kerkenraad.
Voorzitter Gerrit adviseert om ook zeker te adverteren in landelijke bladen. De FDG had anders niet de huidige predikant gekregen.
Gerrit stelt dat Ameland een positieve aantrekkingskracht heeft op jonge predikanten en is positief gestemd over de kansen een nieuwe predikant te krijgen.
Frits stelt dat een arbeidsplaatsomvang van 1,7 fte niet is te behappen voor 1 persoon. In de toekomst zijn de gemeentes kleiner. Dan kan het nodige werk wel door 1 persoon uitgevoerd worden.


Stille discussie:
Het is een goede gewoonte geworden dat de kerkenraad de gemeente enkele vragen voorlegt, waarop de gemeenteleden kunnen antwoorden middels stille discussie. Op enkele plaatsen in de zaal liggen bladen met de vragen. Iedereen kan er antwoorden bijschrijven. Men mag ook reageren op een antwoord van iemand anders.
Het is gebleken dat door deze methode informatie binnenkomt van zoveel mogelijk verschillende gemeenteleden. Ook is te zien hoeveel mensen een bepaald standpunt hebben of delen.
De kerkenraad is heel dankbaar voor het feit dat de gemeenteleden in meerderheid mee willen doen aan de stille discussie en voor de inhoud van de gegeven antwoorden. Het betekent een enorme steun voor de kerkenraad.

Vraag 1a:
In de beroepingscommissie zijn enkele plaatsen “vrij in te vullen”. De kerkenraad wil graag 1 plaats laten innemen door een lid van de FDG. WAT IS UW MENING DAAROVER?
•    i.v.m. samen kerk zijn een positief plan
•    dit is zelfs zeer belangrijk dat de FDG meedenkt over een nieuwe predikant
•    oké
•    eens
•    goed idee
•    voor mij een mogelijke manier om samen op weg te gaan. Ik sta er wel voor open zolang die persoon wel ruimdenkend is

Vraag 1b:
Welke kenmerken ziet u graag bij de personen die de kerkenraad zoekt voor de overige plaatsen?
•    Dit vind ik een lastige vraag, maar de beroepingscommissie kan een afspiegeling zijn van onze gemeente
•    Open staan voor ….
•    Jeugdige leden!!!!
•    Interesse wat er leeft bij verschillende leeftijden, waar behoefte aan is
•    Graag een jong gemeentelid, die kan spreken namens de jongeren

Vraag 2:
De te beroepen predikant zou in de toekomst ook wel de predikant kunnen worden van beide protestantse gemeentes. HOE IS UW MENING HIEROVER?
•    Graag!
•    Altijd doen!
•    Ik zou dat prima vinden om samen te werken omdat we allemaal op een eiland wonen. Kunnen we het geloof delen en ook dan de dominee en de kerkenraad enzovoort.
•    Dat lijkt mij een heel logische conclusie. Als het lukt om een fulltime predikant te beroepen, zal dit beslist de laatste fulltime predikant zijn. Dus nadenken hoe we daarna gezamenlijk verder kerk willen zijn is zeker op zijn plaats.
•    Helemaal eens met dat wat hierboven al geschreven is!!
•    We zijn op de goede weg voor samenwerking. Dit voortzetten!
•    Als de samenwerking zich positief blijft ontwikkelen is dit een logische stap, gelet op het teruglopend ledenbestand van beide gemeentes.
•    Eens.
•    We moeten hier naartoe groeien.

Vraag 3:
Sinds 2020 vieren onze gemeentes samen de kerkdiensten. De gespreksgroepen staan open voor iedereen. WELKE ACTIVITEITEN LENEN ZICH NAAR UW MENING ERVOOR OM OOK GEZAMENLIJK TE DOEN?
•    Groot huisbezoek, dus per straat alle gemeenteleden uitnodigen. Dit is al eerder gebeurd in de tijd van ds. Cees Glashouwer.
•    Groot huisbezoeken werden ook door de volgende predikanten gedaan. Dit weer oppakken.
•    Probeer de domineeswoning in Ballum te houden, zodat Ballum zich blijft thuis voelen.
•    Grote musical i.s.m. jongeren die buiten de “boot” vallen.
•    Samen met dorpsbelang activiteiten opzetten.
•    Samen koken en samen eten.
•    Samen vrijwilligerswerk doen.
•    Ouderlingen mee laten werken in het pastoraat in deze vacante periode.
•    Meer inzet vragen van vrijwilligers / leden.
•    Er is al veel vrijwilligerswerk.


Sluiting om 21:15 uur:
Voorzitter Arnold bedankt iedereen voor de inbreng en het positieve meedenken. Hij gaat voor in gebed en laat zingen lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Derde helft:  
In informele setting wordt door diverse groepjes nagepraat.

Stembus:
De aanwezige gemeenteleden hebben geen namen ingeleverd in het daarvoor bestemde kistje.
terug
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 Nes


Zondag 19 mei
Pinksteren
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Jaap Overeem
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 26 mei
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
Viering Heilig Avondmaal
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Frits Hartmann
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Frits Hartmann
-----------------------------------
Zondag 09 juni
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 16 juni
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Marjolijn de Waal
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 23 juni
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 30 juni
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Harrie Strubbe
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 07 juli
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 14 juli
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 28 juli
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Edna Zwerver
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Edna Zwerver
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Nynke Dijkstra
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. ???????
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. ???????
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.