PKN
Hervormd Ameland
 
Gemeenteavonden Gemeenteavonden
volgende gemeenteavond donderdag 30 november 2023 om 20.30 uur in "de Plaats'

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond van 30 november om 20:30 uur in De Plaats. Voornaamste onderwerp zal zijn de begrotingen 2024 van de diaconie en de kerkrentmeesters. Op de avond zal administrateur, Sjouke Winia, uitleg geven bij de verschillende cijfers en de veranderingen daarin. De presentatie zal plaatsvinden via projectie op het grote scherm. Wilt u de cijfers graag op papier ontvangen? Neem dan even contact op met Sjouke: sr.winia@knid.nl.
U kunt vragen stellen over de begrotingen, zowel aan de administrateur als aan de kerkenraad. Voor vragen van algemene aard zal er een rondvraag zijn. Heeft u uitgebreide vragen, stuur dan graag van te voren een mail zodat de kerkenraad zaken kan uitzoeken om u van een goed antwoord te kunnen voorzien.gemeenteavond Hervormde Gemeente Ameland woensdag 11 oktober 2023 – 19:30 uur – De Plaats

Aanwezig:       21 personen, bericht van verhindering werd ontvangen van 7 personen
Onderwerp:     de beroepingsprocedure van de HGA vanaf 1 oktober 2023


Opening:
Om 19:31 uur heet voorzitter Arnold Brouwer alle aanwezigen welkom en leest hij een gebed voor.
Beroepingsprocedure:
Met behulp van een presentatie in Power Point geeft Dukke een overzicht van het begin van de beroepingsprocedure.
Bezinningsperiode:
Aan het begin van de BP is het tijd voor een bezinningsperiode. De KR moet aan de gemeente namen vragen van eventuele kandidaten voor het predikantschap en de KR moet aan de naaste buurgemeente vragen of de tijd rijp is om samen verder te gaan met één predikant.
CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken):
Daarna zet de KR de eerste stap naar buiten: er gaan in oktober 2023 een aantal documenten naar het CCBB, te weten:
een meerjarenraming, een toelichting daarop,
een beleidsplan en een samenvatting daarvan /aanvulling daarop.
Uit de MJR moet blijken dat de HGA de gewenste 1,0 fte predikant kan betalen gedurende 8 tot 11 jaar.
Uit de toelichting moet blijken waarom de HGA een 1,0 fte predikant noodzakelijk acht.
Uit het beleidsplan moet blijken
wat voor gemeente  de HGA is, waar de HGA actief is: te weten in de traditionele kerk en in de kerk-voor-door-week,
dat de HGA de toekomst ziet samen met de FDG
en dat voor dat alles een fulltime predikant noodzakelijk is.
De KR hoopt eind oktober daarop van het CCBB een solvabiliteitsverklaring te ontvangen.

BMCV:
Deze verklaring gaat eveneens naar het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Er zal op 15 november 2023 een gesprek plaatsvinden tussen de kerkenraad HGA en het BMCV. De KR hoopt daarin toestemming te krijgen een vacature te mogen stellen van 1,0 fte.
Kandidaten werven:
In december 2023 / januari 2024 gaat de KR op zoek naar kandidaten via het mobiliteitsbureau van de PKN, advertenties en een speciale facebookgroep.
Informatie voor de kandidaten:
De website www.hervormdeameland.nl zal zodanig worden ingericht dat kandidaten een goed beeld krijgen van de kerkelijke gemeente, de huisvestingsmogelijkheden en Ameland in zijn algemeenheid.

Beroepingscommissie:
In november 2023 zal er een beroepingscommissie worden samengesteld, de leden ervan ontvangen op één zaterdag in december een cursus. Het werk van de beroepingscommissie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024. De PKN geeft advies over de samenstelling van de beroepingscommissie, daarnaast zijn er een vrij aantal vrij in te vullen plaatsen. De KR vraagt de gemeente voorstellen te doen voor profielen van de leden van de beroepingscommissie.
Consulent:
Op het beroepingsproces dient toezicht te worden gehouden door een consultent, een functie die meestal wordt vervuld door een predikant uit de ring waartoe de kerkgemeenschap behoort. De KR is dankbaar en verheugd dat ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen deze taak op zich wil nemen. De gemeente reageert daarop met positieve instemming.
Informatie aan de gemeente:
De KR informeert de gemeente via de kerkbladen Kerst, Winter en Pasen, de wekelijkse nieuwsbrieven en de website. In februari 2024 zal de volgende gemeenteavond worden gehouden, waarop de KR de gemeente bijpraat over het beroepingsproces.

Meerjarenraming Kerkrentmeesters:
Administrateur Sjouke laat de MJR van de kerkrentmeesters zien. Er blijkt uit dat er op de middellange termijn geld is om een 1,0 fte predikant te betalen.
Voorzitter van het college van kerkrentmeesters Dieke Frantzen-Boeve geeft een toelichting op de MJR.

Vragen uit de gemeente over de MJR kerkrentmeesters:
Een gemeentelid vraagt waar de predikant wordt gehuisvest nadat de pastorie is verkocht. Een ander lid vraagt of alles weg gaat uit Ballum.
Voorzitter CvK Dieke laat weten dat er uiteraard een alternatief wordt gezocht voor de huisvesting van de predikant, eerder wordt de pastorie niet verkocht. De plaats van de toekomstige woning voor de predikant is nu nog niet bekend.
Het eerste lid vraagt of er ook financiële scenario’s zijn gemaakt voor arbeidsplaatsen van een geringere omvang.
Dieke antwoordt dat die niet zijn gemaakt. Wanneer het maximale betaalbaar is, dan zijn lagere bedragen ook betaalbaar.

Meerjarenraming Diaconie:
Administrateur Sjouke laat de MJR van de diaconie zien. Er blijkt uit dat er op de middellange termijn geld is om een bijdrage van 0,1 deel te betalen aan de kosten van de predikantsplaats.  
Voorzitter van de kerkenraad Arnold leest een toelichting op de MJR Diaconie voor van Wim van Hijum, voorzitter van het College van Diakenen.

Vragen uit de gemeente over de MJR Diaconie:
Er zijn geen vragen uit de gemeente.

Bezinningsperiode aan het begin van de beroepingsperiode:
Namen voordragen:
Gemeenteleden worden uitgenodigd namen in te leveren van kandidaten voor het predikantschap. Op de statafel staat een kistje met daarnaast briefjes en pennen. Gemeenteleden dienen hun naam te schrijven op het briefje waarop zijn een kandidaat voorstellen.
Overleg met de naaste buurgemeente over samen verder gaan met één predikant op dit moment:
Voorzitters Arnold Brouwer en Gerrit de Boer geven samen een toelichting op de situatie. Er is uiteraard gezamenlijk overleg geweest. De huidige situatie met een 0,7 fte predikant van de FDG en een gewenste 1,0 fte predikant bij de HGA is nog te omvangrijk in werk om dit door één persoon te laten doen.
Wel is de tijd daar om in dit beroepingsproces met een schuin oog te kijken naar de toekomst. Misschien gaat de nieuw te beroepen predikant in de toekomst wèl verder als predikant van de beide gemeentes samen.
Gerrit licht toe dat in het afgelopen beroepingsproces van de FDG (3 jaar geleden) ook al is gekeken naar een passende kandidaat in het licht van de samenwerking van beide gemeentes. Zou er op dit moment een vacature zijn bij de FDG dan zou de HGA rechtstreeks meekijken in het beroepingsproces.
De kerkenraad van de HGA wil graag één plaats in de beroepingscommissie in laten nemen door een lid van de FDG. De FDG is van mening dat dat passend is.

Vragen uit de gemeente:
Een gemeentelid vraagt of de kandidaten op “groepjes van kleur” gerangschikt in een database zitten.
Voorzitter Arnold antwoordt dat diverse kandidaten zijn ingeschreven bij het mobiliteitsbureau van de PKN, waar een profiel van hen beschikbaar is. Deze kandidaten mogen zelf mee-solliciteren voor wat betreft de kerkenraad.
Voorzitter Gerrit adviseert om ook zeker te adverteren in landelijke bladen. De FDG had anders niet de huidige predikant gekregen.
Gerrit stelt dat Ameland een positieve aantrekkingskracht heeft op jonge predikanten en is positief gestemd over de kansen een nieuwe predikant te krijgen.
Frits stelt dat een arbeidsplaatsomvang van 1,7 fte niet is te behappen voor 1 persoon. In de toekomst zijn de gemeentes kleiner. Dan kan het nodige werk wel door 1 persoon uitgevoerd worden.


Stille discussie:
Het is een goede gewoonte geworden dat de kerkenraad de gemeente enkele vragen voorlegt, waarop de gemeenteleden kunnen antwoorden middels stille discussie. Op enkele plaatsen in de zaal liggen bladen met de vragen. Iedereen kan er antwoorden bijschrijven. Men mag ook reageren op een antwoord van iemand anders.
Het is gebleken dat door deze methode informatie binnenkomt van zoveel mogelijk verschillende gemeenteleden. Ook is te zien hoeveel mensen een bepaald standpunt hebben of delen.
De kerkenraad is heel dankbaar voor het feit dat de gemeenteleden in meerderheid mee willen doen aan de stille discussie en voor de inhoud van de gegeven antwoorden. Het betekent een enorme steun voor de kerkenraad.

Vraag 1a:
In de beroepingscommissie zijn enkele plaatsen “vrij in te vullen”. De kerkenraad wil graag 1 plaats laten innemen door een lid van de FDG. WAT IS UW MENING DAAROVER?
•    i.v.m. samen kerk zijn een positief plan
•    dit is zelfs zeer belangrijk dat de FDG meedenkt over een nieuwe predikant
•    oké
•    eens
•    goed idee
•    voor mij een mogelijke manier om samen op weg te gaan. Ik sta er wel voor open zolang die persoon wel ruimdenkend is

Vraag 1b:
Welke kenmerken ziet u graag bij de personen die de kerkenraad zoekt voor de overige plaatsen?
•    Dit vind ik een lastige vraag, maar de beroepingscommissie kan een afspiegeling zijn van onze gemeente
•    Open staan voor ….
•    Jeugdige leden!!!!
•    Interesse wat er leeft bij verschillende leeftijden, waar behoefte aan is
•    Graag een jong gemeentelid, die kan spreken namens de jongeren

Vraag 2:
De te beroepen predikant zou in de toekomst ook wel de predikant kunnen worden van beide protestantse gemeentes. HOE IS UW MENING HIEROVER?
•    Graag!
•    Altijd doen!
•    Ik zou dat prima vinden om samen te werken omdat we allemaal op een eiland wonen. Kunnen we het geloof delen en ook dan de dominee en de kerkenraad enzovoort.
•    Dat lijkt mij een heel logische conclusie. Als het lukt om een fulltime predikant te beroepen, zal dit beslist de laatste fulltime predikant zijn. Dus nadenken hoe we daarna gezamenlijk verder kerk willen zijn is zeker op zijn plaats.
•    Helemaal eens met dat wat hierboven al geschreven is!!
•    We zijn op de goede weg voor samenwerking. Dit voortzetten!
•    Als de samenwerking zich positief blijft ontwikkelen is dit een logische stap, gelet op het teruglopend ledenbestand van beide gemeentes.
•    Eens.
•    We moeten hier naartoe groeien.

Vraag 3:
Sinds 2020 vieren onze gemeentes samen de kerkdiensten. De gespreksgroepen staan open voor iedereen. WELKE ACTIVITEITEN LENEN ZICH NAAR UW MENING ERVOOR OM OOK GEZAMENLIJK TE DOEN?
•    Groot huisbezoek, dus per straat alle gemeenteleden uitnodigen. Dit is al eerder gebeurd in de tijd van ds. Cees Glashouwer.
•    Groot huisbezoeken werden ook door de volgende predikanten gedaan. Dit weer oppakken.
•    Probeer de domineeswoning in Ballum te houden, zodat Ballum zich blijft thuis voelen.
•    Grote musical i.s.m. jongeren die buiten de “boot” vallen.
•    Samen met dorpsbelang activiteiten opzetten.
•    Samen koken en samen eten.
•    Samen vrijwilligerswerk doen.
•    Ouderlingen mee laten werken in het pastoraat in deze vacante periode.
•    Meer inzet vragen van vrijwilligers / leden.
•    Er is al veel vrijwilligerswerk.


Sluiting om 21:15 uur:
Voorzitter Arnold bedankt iedereen voor de inbreng en het positieve meedenken. Hij gaat voor in gebed en laat zingen lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Derde helft:  
In informele setting wordt door diverse groepjes nagepraat.

Stembus:
De aanwezige gemeenteleden hebben geen namen ingeleverd in het daarvoor bestemde kistje.
terug
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 NesZondag 03 december
1e Advent
Vierieng Heilig Avondmaal
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Wiske Beuker
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 10 december
2e Advent
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Eric Brinkman
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 10 december
2e Advent
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Eric Brinkman
-----------------------------------
Zondag 17 december
3e Advent
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 24 december
4e Advent
10.00 uur Herenwegkerk Hollum

Dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 24 december
Kinderkerstfeest
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
19.00 uur Herenwegkerk Hollum
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 24 december
Kerstnacht
21.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Maandag 25 december

1e Kerstdag
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
m.m.v. Interkerkelijk Zangkoor
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 31 december

Oudjaarsdag
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 07 januari
10.00 uur Magnuskerk Hollum
Nieuwjaarsdienst
ds. Adri Terlouw
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 14 januari
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
br. Frits Hartmann
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 januari
10.00 uur st. Clemens  kerk Nes
Oecumenische dienst
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
en pastoor Henk Nota
via
Facebook en de LOA
-----------------------------------
Zondag 28 januari
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 februari
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. ??????
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 11 februari
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 februari
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. ??????
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 februari
10.45 uur Vermaning Nes
ds. ??????
-----------------------------------
Zondag 25 februari
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds.
Wiske Beuker
via YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 februari
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.