PKN
Hervormd Ameland
 
Impressie van de gemeenteavond van de HGA op 4 april 2019 in De Plaats Impressie van de gemeenteavond van de HGA op 4 april 2019 in De Plaats

Om half acht kon voorzitter Klaas Touwen 43 gemeenteleden welkom heten, best een aardig aantal voor een “zakelijke” gemeenteavond. Naar aanleiding van de notulen van de gemeenteavond van 12 maart 2018 en de extra gemeenteavond van 6 juni 2018 konden vragen worden gesteld. Sjouke Winia sprak met de gemeente de jaarrekening 2018 en de begroting van 2019 van de kerkrentmeesters door, daarna deed Anneke Touwen het woord over de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 van de diaconie. Beide werden hartelijk bedankt voor hun belangrijke werk.

Sonja Ridder, voorzitter van de diaconie, deed verslag over het werk van dit college in 2018. Er waren mooie zaken te melden. De diaconie bezit een caravan op camping Kiekduun, die door de Stichting Prettige Vakantie in Zwolle maar liefs 22 weken werd voorzien van gasten, die zelf niet in staat zijn een vakantie te betalen. Jannie Ruijgh coördineert op Ameland de vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de caravan er voor het seizoen spic en span bijstaat en dat deze na het seizoen weer wordt schoongemaakt en afgesloten. De Stichting Prettige Vakantie is genomineerd voor de Ab Herrewijnprijs. Klaas Wijnberg en Jannie Ruijgh zijn naar Rotterdam geweest om de prijs in ontvangst te nemen. Het geldbedrag is besteed aan de reparatie van het dak van de caravan. Aan maar liefst vijf Amelander projecten kon de diaconie geld overmaken, nadat tijdens Avondmaalsdiensten en de openluchtdienst daarvoor speciale collectes werden gehouden. De diaconie bedenkt de 70-75 jarigen op hun verjaardag sinds de startzondag met een gedichtenbundeltje. Elk jaar komt er een nieuwe bundel. De ontvangers kunnen zo blijvend genieten van hun cadeautjes. Aan het einde van het jaar konden maar liefst 8 volle dozen met levensmiddelen worden geschonken aan de voedselbank in Dokkum. De dank ervoor was groot. In april wordt de laatste avond van de bijeenkomsten van de knutselclub voor dit seizoen gehouden. Op 17 april houdt de knutselclub haar paasverkoping van eigengemaakte goederen, die gretig aftrek vinden. Op de slotavond zullen de diakenen de knutselclub persoonlijk bezoeken om de leden hartelijk te danken voor hun mooie en nuttige werk. Teije Zijlstra verwoordde, wat veel gemeenteleden beaamden, dat hij het meebidden door de diakenen van het slotgebed in de kerkdiensten als heel mooi en waardevol ervaart. De diaconie bestaat momenteel uit drie personen: Hennie Ytsma, Marietje Nobel en Sonja Ridder. Zij doen hun mooie werk met veel plezier, maar de situatie is kwetsbaar. Graag zouden zij  nieuwe mensen in hun midden willen verwelkomen.

Piet Faber, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, presenteerde het jaarverslag over 2018. Ook hier waren mooie resultaten te melden. De entree met keuken en de consistoriekamer van het kerkgebouw van Nes werden prachtig opgeknapt. De buitenwerkzaamheden moesten in verband met de dorpsvernieuwing worden onderbroken. Binnenkort wordt het werk aan het dak en de gevels hervat. Zodra de orgelbouwer naar Ameland komt, zal Sietse de Boer met hem naar het voetpedaal van het orgel in Nes kijken. Bij het kerkgebouw en de pastorie in Ballum werden de tuinmuren hersteld. In de pastorietuin werden twee oude bomen geveld, er werden leilindes voor terug geplant. In samenwerking met de kosters van Ballum, Piety Nagtegaal en Marietje Nobel, zal binnenkort door het aanbrengen van geluidsabsorberende materialen de akoestiek worden verbeterd. Gordijnen, een nieuw vloerkleed en stoffen bekleding van de bar zullen daarvan deel uitmaken. Sjirk Klasema zal onderzoeken of de voeding van de geluidsinstallatie naar de consistoriekamer nog aanwezig is. Wanneer dat het geval is, zal er weer een geluidsbox in de consistorie worden aangebracht, zodat de dienst ook daar te volgen is. In het kerkgebouw van Hollum werd een nieuwe geluidsinstallatie aangebracht. Deze voldoet na het inregelen aan de eisen en wensen en is gemakkelijk te bedienen door de kosters. De geluidsabsorberende schermen zijn verwijderd en zullen worden opgeslagen. Het onderhoud van monumenten is een altijd voortdurende uitdaging. De kerkrentmeesters zullen nu eerst hun aandacht richten op de entree aan de zuidzijde. Over de glas-in-lood ramen wordt nog nagedacht. Organisatorisch is er een verandering opgetreden: Engbert van der Meulen is sinds kort ook belast met het beheer van de kerkgebouwen. Hij regelt de sleuteluitgifte, het bedienen van de verwarmingsinstallaties, de verhuur en alle andere zaken die plaatsvinden in de kerkgebouwen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0519 – 252221 en
. De telefoon staat doorgeschakeld naar zijn mobiele toestel, zodat Engbert altijd bereikbaar is.

Hilly Bruin en Hanneke Wansink verzorgden de presentatie van het werk van de ouderlingen door mondelinge uitleg en visuele ondersteuning op het scherm. Het verslag door dominee Sijbrand Alblas van het werk van de predikant was in de presentatie geïntegreerd. De gezamenlijke presentatie is een goede weerspiegeling van het werk, dat ook gezamenlijk wordt aangepakt. In het afgelopen jaar is er een grote verandering tot stand gekomen in het pastorale werk. Er is een zogenaamd pastoraal team gevormd dat bestaat uit wijkmedewerkers, ouderlingen, pastoraal medewerker Frits Hartmann en dominee Sijbrand Alblas. Vanuit de PR-commissie wordt dit team ondersteund door Jannie de Boer-IJnsen. Het pastorale team houdt onderling contact en streeft ernaar dat gemeenteleden de juiste aandacht en zo nodig ondersteuning krijgen. Sijbrand Alblas is voor 40% van zijn werk predikant en voor 60% is hij verbonden aan de pioniersplek. Om iets meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan het pastorale werk laat hij zich op sommige momenten in De Plaats vertegenwoordigen door Frits Hartmann. Naast de taken in de gemeente, hebben de ouderlingen taken in de erediensten, evenals bij begrafenisdiensten. Ook de ouderlingen zouden zeer verheugd zijn, wanneer er mensen hun team zouden willen komen versterken. Op dit moment is de werkdruk van de ouderlingen zonder meer hoog te noemen. Het weerhoudt Hilly er niet van om een prachtig idee te lanceren, namelijk om als gemeente samen een musical in te studeren en op te voeren. Zij ziet het als een middel om als gemeente de onderlinge band te verstevigen. Voorbeelden zijn bij haar te bekijken. Hanneke vervolgde de presentatie: zij is gestopt als wijkouderling en gaat verder als jeugdouderling naast Marina Bakker, die ook jeugdouderling is. Het is een bekend verschijnsel dat we de jeugd en hun ouders niet meer in de kerk aantreffen. Sinds een jaar is Ameland een pioniersplek rijker, waarvan de meeste activiteiten een thuis vinden in De Plaats. De kindermiddagen voor kleine kinderen, hun ouder en grootouders, zijn zonder meer een succes te noemen. Mooie foto’s ondersteunen het verhaal. De bijeenkomsten van de Rock Solid groep, bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van het VMBO, zijn op zich een groot succes. De belangstelling is wisselend. Er hoeft maar één verjaardag te zijn en minstens de helft van de groep heeft “andere verplichtingen”. De activiteiten worden door de bezoekers zeer gewaardeerd. De bijeenkomsten van de groep Meet & Millennials (20 tot 30 jarigen) moet echt nog van de grond komen. Het is de generatie van druk-druk-druk, zodat voor elkaar koken een niet-haalbare kaart is gebleken. Intussen wordt er voor de groep gekookt door Engbert en Sytske, dus aanschuiven maar op vrijdagavond. De groep is nog klein, 4 tot 6 personen. Dit is pionieren in de meest pure vorm van het woord. Sijbrand zette de presentatie voort. Hij wees op de grote verschillen die er zijn in de gemeente van nu en die van een jaar geleden. Toen hij werd aangesteld als predikant-pionier was er “niets” buiten het zijn van een reguliere gemeente. In 2018 is daarnaast een hele organisatie opgetuigd om groepen, die niet worden aangesproken door het reguliere gemeente-zijn, toch op een heel andere manier aan te spreken vanuit de achtergrond van de kerken. Beroepskrachten, een prachtig gebouw en een leger vrijwilligers weten een stevig fundament voor de toekomst te leggen. Dit is een resultaat om met grote dankbaarheid op terug te zien en vol vertrouwen op verder te bouwen. Sijbrand blikte in zijn toelichting kort vooruit naar de regenboogdienst, die op 16 juni zal worden gehouden in samenwerking met de werkgroep Geloof en Homosexualiteit Friesland. Het zal de 27-ste keer worden, dat in Friesland zo’n dienst wordt georganiseerd en de eerste keer dat deze dienst op een eiland wordt gehouden. De werkgroep heeft zelf contact gezocht met de kerkenraad, waarna de kerkenraad zich heeft beraden. Ameland is heel gastvrij en iedereen is altijd welkom, is het wel nodig in deze tijd zo’n themadienst te houden? Toch is het niet verkeerd dat uit te dragen in een dienst, waarvan het thema zal zijn: “welkom!”. Vlak nadat het besluit was genomen raakte Nederland in rep en roer naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Regenboogvlaggen wapperden ook op Ameland. Een regenboogviering in 2019 met het thema “welkom” is zeker actueel.

Sijbrand besteedde vervolgens aandacht aan de “Kerk van de toekomst”. Onze kerk is kwetsbaar. Veel zaken vallen of staan met de beschikbare menskracht. Onze relatief kleine kerkenraad ziet zich voor veel werk geplaatst en kan absoluut versterking gebruiken. Sijbrand citeerde Sake Stoppels, die de uitdagingen verdeelt in moeilijkheden en problemen. Moeilijkheden zijn de zaken, waar organisaties onderweg mee worden geconfronteerd. Het ontbreken van jeugd in de kerk wordt op Ameland aangepakt door via het pionierswerk te proberen op een andere manier het evangelie ook aan hen door te geven. Problemen zijn zaken, die een oplossing vergen. De kerk mag zich verheugen in de belangstelling van veel mensen die vrijwilligerswerk willen doen op bijna alle gebieden. Het zou fijn zijn dat ook de kerkenraad op korte termijn over meer menskracht zou kunnen beschikken, zodat ook daar de taken kunnen worden uitgevoerd die een normale voortgang vereist. Tenslotte werd een filmpje vertoond met als titel “kikkers in kokend water, kerk onderweg naar 2025”. Duidelijk werd dat “blijven zitten waar je zit” niet de oplossing brengt. De moed te hebben uit de pan te springen en onbekende wegen te gaan is een waagstukje. Waar het toe leidt is een verrassing. Sijbrand besloot met de opmerking dat het resultaat, dat na 1 jaar is bereikt, iets is om te koesteren.

Frits Hartmann vertelde over de lessen aan de brugklassers van de BWS, die Afke Boezewinkel en hij elk jaar geven. In 4 x 2 uren maken 55 leerlingen kennis met diverse richtingen van het geloof. Een rondgang langs de kerkgebouwen in Nes en een uitje naar Groningen maken deel uit van het lespakket. Er leven plannen om ook aan de klassen 2 en 3 lessen te gaan geven. Tenslotte wordt er geprobeerd contact te leggen met de leerlingen uit de examenklas om voorbereidingen te treffen voor de tijd dat zij hun opleiding voort zullen zetten aan de vaste wal.

Voorzitter Klaas Touwen begon met de opmerking: “een kerk zonder vrijwilligers is geen kerk”. Daarna zegde hij alle vrijwilligers hartelijk dank voor hun inzet. Na de aankondiging dat de informatieavond over De Plaats op 29 april wordt gehouden en dat de opening op 14 juni zal plaatsvinden, constateerde hij dat de kerk midden in de samenleving staat. Vervolgens deelde hij mee, dat hij, na 14 jaar, zijn taak als voorzitter van de kerkenraad op 24 juni 2019 zal beëindigen. Arnold Brouwer is door de kerkenraad gekozen tot voorzitter en Hanneke Wansink tot vice voorzitter. Sijbrand Alblas overhandigde namens de gemeente bloemen en zegde Klaas hartelijk dank voor al het werk, dat hij heeft verzet voor de gemeente, waarna de aanwezigen instemden met applaus.

Om kwart over tien wenste de voorzitter ieder wel thuis onder dankzegging voor de inbreng en de belangstelling. Sijbrand Alblas sloot af met gebed.

U kunt de notulen van de gemeenteavond opvragen via:
. Papieren exemplaren komen in de portalen van de kerkgebouwen te liggen.


 
terug
 
 
Erediensten
Zondag 23 februari
10.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas
m.m.v.
christelijk regionaal
mannenkoor
“Zingend verbonden”

------------------------------
Zondag 01 maart
10.00 uur in Nes

dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 08 maart
10.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 15 maart
10.00 uur in Ballum

ds. H. Strubbe
uit Deinum

------------------------------
Zondag 22 maart
10.00 uur in Hollum

dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 29 maart
10.00 uur in Nes

dhr. D. C. Brinkman
uit Ochten
------------------------------
Zondag 05 april
Palmpasen
10.00 uur in Hollum
Gezamenlijke dienst

Herenwegkerk
ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 09 april
Witte Donderdag
viering Heilig Avondmaal
19.00 uur in Nes

ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
19.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zaterdag 11 april
Stille Zaterdag
20.00 uur in Hollum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 12 april
Eerste Paasdag
09.30 uur in Hollum

ds. S. Alblas
m.m.v. het
Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Zondag 12 april
Eerste Paasdag
11.00 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 april
09.30 uur in Hollum

ds. M. Blootens
uit Amsterdam
------------------------------
Zondag 19 april
10.45 uur in Ballum

ds. M. Blootens
uit Amsterdam
------------------------------
Zondag 26 april
09.30 uur in Hollum

ds. P. Wansink
uit Dordrecht

------------------------------
Zondag 26 april
10.45 uur in Nes

ds. P. Wansink
uit Dordrecht
------------------------------
Zondag 03 mei
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 03 mei
10.45 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 mei
09.30 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 10 mei
10.45 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 17 mei
09.30 uur in Nes

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht

------------------------------
Zondag 17 mei
10.45 uur in Hollum

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht
------------------------------
Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst
10.00 uur in Hollum

Herenwegkerk
dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 24 mei
09.30 uur in Ballum

ds. J. Overeem
uit Stiens

------------------------------
Zondag 24 mei
10.45 uur in Hollum

ds. J. Overeem
uit Stiens

------------------------------
Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
09.30 uur in Nes

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
11.00 uur in Hollum

ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica
------------------------------
Zondag 07 juni
09.30 uur in Hollum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 07 juni
10.45 uur in Ballum

ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 14 juni
09.30 uur in Hollum

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht

------------------------------
Zondag 14 juni
10.45 uur in Nes

ds. J. Kraaijeveld
uit Sliedrecht
------------------------------
Zondag 21 juni
09.30 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 21 juni
10.45 uur in Ballum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juni
09.30 uur in Hollum

ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 juni
10.45 uur in Nes

ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.