PKN
Hervormd Ameland
 
Gemeenteavond 04-04-2019 Gemeenteavond 04-04-2019

Hervormde gemeente Ameland


Aan alle gemeenteleden van de Hervormde gemeente Ameland.

Hierbij nodigen wij u / jou van harte uit voor onze gemeenteavond bij op donderdag 4 april 2019 in de Plaats aan de Oosterlaan te Hollum.
Aanvang 19.30 uur.  

Agenda

1.    Welkom  en opening            
2.    Vaststellen agenda
3.    Notulen gemeenteavond van 12 maart 2018 en 6 juni 2018
4.    Financieel verslag diaconie
5.    Financieel verslag van kerkrentmeesters
6.  Mededelingen kerkenraad:
-    diaconie
-    kerkrentmeesters
-    ouderlingen
7.    Verslag predikant
8.    Verslag voorzitter
9.    Dankwoord aan de vele vrijwilligers
10.  Rondvraag
       Pauze
12.  Kerk van de toekomst, wat zijn de wensen en hoe kunnen we alles bemensen. Welke keuzes moeten we maken en hoe pakken we dit aan.
13.  Sluiting

Namens de kerkenraad,

Klaas Touwen,                Dukke Boersma,

Voorzitter                         scriba    

 
Notulen Gemeenteavond Hervormde Gemeente Ameland
Datum 12 maart 2018
Afwezig met kennisgeving, Sjouke Winia, Engbert v.d. Meulen, Eeke Marees, Jeltiena Bunicich, Petrina de Boer, Egbert & Grietje Kolk, Cornelis Smit en Joop Lodewijks
1.    Opening
de voorzitter Klaas Touwen heet allen van harte welkom en opent de vergadering met een gedicht van Henri Nouwen gevolgd door een gebed

2.    Vaststellen van de agenda.
Geen bijkomende punten

3.    Notulen van 13 maart 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen

4.    Financieel verslag Diaconie
Anneke Touwen doet met beeld en technische hulp van Sjirk Klasema het financiële verslag van de begroting van 2018 en de jaarrekening 2017 Diaconie. Zij heeft 2017 afgesloten met een positief saldo van € 692,=

5.    Financieel verslag Kerkrentmeesters
Ivm afwezigheid van Sjouke Winia doet Klaas Touwen het financiële verslag van de begroting 2018 en de jaarrekening 2017 van de Kerkrentmeesters, zij hebben 2017 afgesloten met een positief saldo van € 494.583,=
Beiden hartelijk dank voor de uitleg en werkzaamheden.
Opmerking van mevr. Lodewijks; Zij is bereid om de vrijwillige bijdragen op te halen.
6.    (7 op agenda)
7.    Mededelingen kerkenraad
-    Diaconie; Janny Ruygh doet verslag van de afgelopen periode.
De taken binnen de Diaconie zijn verdeeld en worden regelmatig bijgesteld. Marietje is nu penningmeester, Sonja voorzitter en Janny secretaris. Elsiena heeft 21 februari jl. te kennen gegeven per direct te willen stoppen.
de collectes tijdens de Avondmaalsdiensten zijn voor de Amelander projecten
Iniho- fam. De Haan, Malawi Aid- fam. Tuil, Colombia  werkgroep- Hilly Bruin, St. Ontwikkelingswerk- Theo Kiewiet  en Haiti- fam. Dul
St. Prettige vakantie bestaat 30 jaar. De Diaconie stelt de caravan op Kiekduun beschikbaar en de werkgroep in Zwolle de reis- en verblijfkosten aan mensen die om financiële redenen niet met vakantie kunnen. De Diaconie heeft nog 6 extra vakantieweken aangeboden als cadeau, zodat de caravan optimaal gebruikt kan worden. Er komt nog een offerte voor een nieuw dak, hier gaat Klaas Wijnberg nog mee aan de slag, ondanks dat hij afscheid heeft genomen.
Er is een intekenlijst gemaakt voor helpende handen met de voorjaarsschoonmaak caravan en zo nu en dan een wisseling.
De voedselbankaktie heeft 6 dozen levensmiddelen opgebracht, een succes en hartelijk dank!
Lijkt het u leuk, of weet u iemand in uw omgeving die ons team in de Diaconie wil versterken, dan kunt gerust alle informatie vragen aan een van de leden.

-    Kerkrentmeesters
Piet Faber doet verslag van de voortgang in de Plaats. De bouw aan de binnenkant is zo goed als klaar, nu alleen het inrichten nog. Het woonhuis wordt nu ook aangepakt.
Er is veel vergaderd en met elkaar overlegd. .
Afscheid van Jaap zit nog in het vat, wegens alle bouwdrukte is dit er nog niet van gekomen.
Vraag- waarom het dak van kerk Ballum niet in 1x is afgemaakt.
Wegens tijdnood en verbouw consistoriekamer.
Er is wel een begroting opgesteld adh van rapportage van Monumentenwacht Fryslân en een verslag met plan van aanpak van St. Behoud Kerkgebouwen NO Ned.
De preekstoel in Ballum vertoont mankementen en heeft een taxatiewaarde van € 64.000,-. Dit is besproken met de verzekeraar.
Vraag- komt er een nieuwe tafel in kerk Nes
Wordt aan gewerkt net als vloerkleed.
Vraag- Waarom is de Plaats in een Stichting gezet.
Een Stichting kan subsidies aanvragen, een kerkgenootschap niet
Ook bij een Stichting is er financiële inzage door Gemeenteleden.
Sjouke Winia is penningmeester en administrateur.
Vraag- muurtje staat scheef bij de kerk Ballum
Dat krijgt de aandacht.
Vraag- geluidsweerkaatsing in consistorie Ballum te verhelpen.
Er is door de commissie geopperd een geknoopt wandkleed op te hangen voor demping van het geluid. Dit is nog niet uitgewerkt.

    Ouderlingen
    Hilly Bruin doet een oproep aan nieuwe teamversterkers. Of je het nu leuk vind om bezoekjes af te leggen aan gemeenteleden die hier behoefte aan hebben of mee wilt praten in de vergadering, je bent altijd welkom. er komt nog informatie omtrent deze teamuitbreiding. Hanneke Wansink en Marina Bakker zijn de jeugdouderlingen.
    Voorzitter
    Klaas Touwen vertelt dat hij blij is dat onze nieuwe predikant in ons midden is. Het pionierswerk komt van de grond met ondersteuning van alle vrijwilligers. Onze gemeente bruist maar we willen graag nog meer mensen erbij. Helaas is onze scriba Egbert Kolk en Grietje verhuist en zullen we hen missen. De Gemeentegids is zo ver klaar om kritisch nagekeken te worden op wijzigingen of aanpassingen. Graag uw attentie.
8.    Dankwoord aan alle vrijwilligers.
Klaas dankt langs deze weg alle vrijwilligers die het mogelijk maken om deze avond te organiseren en alle andere zo nodige activiteiten.

Frits Hartmann blikt terug op zijn afgelopen jaren pastoraal werk.
De afscheidsdienst van Sijbrand Alblas in de Lier was indrukwekkend, de mensen lieten hem gaan met pijn in hun hart. Wij boffen maar met deze jonge enthousiaste maar ook dicht bij de mens staande dominee.
De samenwerking met Afke Boezewinkel loopt prima, samen op school laten ze de jeugd kennismaken met het geloof. Er zijn praatgroepen en viermomenten. De Verdieping loopt goed, de eigen verhuizing is achter de rug. Frits dankt Hartmut Ebmeijer voor de mooie theologische momenten en eveneens de organisten voor hun inzet in bijv. de bijzondere diensten.

9.    Presentatie pastoraal team en uitleg van Sijbrand Alblas
De eerste weken waren intensief, daar weg en hier komen, maar het voelt goed en met een warm welkom van de gastvrije, hardwerkende maar ook directe Amelanders gaat het lukken. Er komen kennismakingsmomenten, ook met Marjanne en zoon IJsbrand in een huiskamer. De inschrijflijst volgt nog, ook in de nieuwsbrief. Bezoek in de Stelp komt apart in de agenda.
Er is een fotoboek ter inzage deze avond van de afscheidsdienst in de Lier en ook een boek van de bevestigingsdienst op Ameland.

10.     Voortgang pionieren
Klaas vertelt dat men de Plaats heeft kunnen bezichtigen na de bevestigingsdienst op 18 februari jl. We hopen dat alles rond Pasen gereed zal zijn. De eetmomenten staan in de startblokken. Pas op de Plaats bij Johan en Liesbeth Dul thuis had 16 deelnemers en mocht een succes worden genoemd.
De Federatie wordt ook op de hoogte gehouden en overtuigd mee te doen in de activiteiten. Ook de PKN wordt geïnformeerd.
Hanneke legt uit dat de website over het pionieren actief is en ook in de Amelander en op Facebook te volgen.
Hier is een activiteitenlijst met o.a. Rock Solid, een Youth for Christ, een tienerprogramma.
Hanneke is met Marjanne Alblas bezig met het opzetten van een groep Reisgenoten. Dit komt voort uit een boek over 4 vrouwen op reis en op zoek naar en met God die met elkaar in gesprek gaan.
Hanneke en Matjanne willen dit idee graag uitdragen en de groep vergroten waarbij iedereen (ook mannen!) wordt uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar luisteren, eerst op 21 maart in de Herberg de Zwaan om 14.00 uur.

11.     Rondvraag
Janna Ridder- het aantal leden van de knutselclub is aan het krimpen.
Het zou fijn zijn als er nieuwe leden zouden aanmelden. Je hoeft niet veel te kunnen, het wordt je allemaal geleerd op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur gezelligheid.
Gaat de bazaar en rommelveiling gewoon door? Antwoord, ja deze activiteit wordt door St. de Plaats opgepakt
De avond4daagse gaat ook weer gewoon door in 2018.
Voorstel, leden werven in de nieuwsbrief.

Ankie Blokker- Gemeenteavonden altijd op maandag? Antwoord, nee dat wisselt.
Jelly Poog- 3e collecte in Nes en Ballum? Antwoord, dit blijft zoals het is
Greetje de Vries- Postbusnummer op kerkblad? Antwoord, goed idee!
Elsiena Bruin- intekenlijst voor nieuwe ambtsdragers bij de kerkdienst?
Antwoord, goed idee!

12.     Sluiting
Klaas bedankt nogmaals alle mensen die deze avond mogelijk hebben gemaakt! Zonder al die vrijwilligers zijn vele dingen gewoon niet meer mogelijk.
Sijbrand Alblas sluit af met een gebed.

 
Notulen extra gemeenteavond 6 juni 2018.

Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de plaatselijke regeling betreffende de mogelijkheid tot zegenen van andersoortige relaties dan relatie tussen man en vrouw.

Aanwezig: ong. 30 gemeenteleden en kerkenraadsleden. Daarnaast aanwezig ds. Wielie Elhorst (spreker over het onderwerp) en Louis Bakker (begeleider Hervormde Gemeente Ameland). Een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden hebben zich afgemeld voor deze avond.

In verband met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zullen in deze notulen zo min mogelijk namen genoemd worden. Voor meer informatie over deze avond kunt u zich wenden tot de voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ameland of tot de notulist.

Inleiding:
De voorzitter van de kerkenraad heet iedereen welkom op deze gemeente avond in De Plaats. Leest voor uit Henry Nouwen; 6 juni.

Wanneer er een voorstel tot aanpassing in de plaatselijke regeling is, moet de gemeente worden gehoord. De kerkenraad heeft al een voorgenomen besluit, maar zal de opmerkingen, vragen, ideeën van deze avond meenemen naar de eerstvolgende kerkenraadsvergadering. In die kerkenraadsvergadering wordt dan het definitieve besluit genomen.

Inhoud:
Ds. Elhorst neemt ons, na een introductie van zichzelf, deze avond mee in het onderwerp via een aantal punten:
  1. Herkomst van het gesprek over het zegenen van andere levensverbintenissen.
  2. Ruimte voor seksuele diversiteit.
  3. Wat voor gemeente willen wij zijn?
  4. Ruimte voor het zegenen van andere levensverbintenissen.

1. Herkomst van het gesprek over het zegenen van andere levensverbintenissen.
We praten hierover omdat sinds de 20e eeuw er meer ruimte voor seksuele diversiteit is. Daarnaast is er sinds 2001 openstelling van het burgerlijk huwelijk. Het duurde even, maar in 2004 kwam (mede door fusie van hervormden/gereformeerden/lutheranen)  'aanpassing' huwelijksordinantie Protestantse Kerk. Vervolgens wordt het plaatselijk reglement aangepast; dit is naar eigen inzicht van gemeenten wanneer dit gebeurt.
Huwelijksordinantie Protestantse Kerk in  Nederland: De kerkenraad kan- na beraad in de gemeente- besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouwe voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.
Een huwelijk tussen man/vrouw wordt ingezegend, een huwelijk tussen andersoortige relaties wordt alleen maar gezegend. Dit komt voort uit een compromis tussen verschillende groepen van de kerk en voelt voor sommige mensen misschien niet goed. Dit is voor deze avond echter niet de discussie, dit moet in de landelijke ordinantie/orde worden opgenomen en daar gaan wij niet over.

2. Ruimte voor seksuele diversiteit (in onze traditie).
Verwevenheid van kerk, geloof en cultuur: De Bijbel en de cultuur waarin deze wordt gelezen, zijn geen los van elkaar te verkrijgen grootheden.
Cultuur en geloof: Seksuele diversiteit in ontwikkeling. Homoseksualiteit werd voor 1869 (jaar waarin het woord homoseksualiteit ontstond) als een zonde (crimen nefandum: de misdaad waarover je moet zwijgen). 1869-jaren '50 vorige eeuw: ziekte. Vanaf jaren '50 vorige eeuw: Psychische afwijking. In 1972 wordt homoseksualiteit als ziekte of stoornis geschrapt uit DSM (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders; hét handboek voor ziektes e.d.).
Eind jaren '50 werden homoseksuele mensen meer pastoraal benaderd. Vanaf de jaren '70/80 was er gelijkwaardige(r) behandeling. De ontwikkeling in de samenleving en de ontwikkeling in de kerk houden nauw verband.

LHBT+-christenen: wie zijn het?
LHBT staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.
Net zo divers als heteroseksuele christenen. LHBT+-christenen komen steeds openlijker voor in alle kerken en geloofsgemeenschappen. Ontwikkeling van object naar subject van emancipatie en sociale acceptatie.  Ze zijn georganiseerd 'van links naar rechts' en LKP (Landelijke KoördinatiePunt) is de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

De Bijbel: pro en contra
Bijbelteksten contra                                      Bijbelteksten pro:
- Genesis 1:26-28                                            - Ruth 1
- Genesis 19: 1-19                                           - 1 Samuël 20: 1-21:1
- Leviticus 18:22                                               - Galaten 3: 26-28
- Leviticus 20:13                                               - Lucas 7: 1-10
- Romeinen 1:26-27                                       
- 1 Korintiërs 6:9-10                                       

De Bijbel: visies
Visie 1: Bijbelvast
Visie 2: Scheppingsorde
Visie 3: De Bijbel zegt er niets over
Visie 4: Wij weten beter

Startpunten voor een gesprek over homoseksualiteit:
- Bijbel: wat zegt de traditie
- Gemeenschap: hoe gaan we met elkaar om (open, gastvrij, respectvol?)
- Morele oordeelsvorming: hoe komen regels tot stand?

3. Wat voor gemeente willen wij zijn? + 4.Ruimte voor het zegenen van andere levensverbintenissen.
De grondlegging van de gemeente zorgde er voor dat de onderstaande tekst wordt voorgelegd aan de gemeenteleden.
Vraag: Kunnen we niet zeggen dat we de huwelijken worden inzegenen in plaats van zegenen? Antwoord: In het plaatselijk reglement kun je al of niet zeggen dat je wilt zegenen, niet inzegenen omdat die formulering ligt in de kerkelijke orde. De classis kan een voorstel doen om deze orde aan te passen via de synode. De plaatselijke gemeente kan hier dus, helaas, niet zomaar voor zorgen.
Vraag: Kan de kerkenraad dit niet bij de classis leggen?
Antwoord: Ds. Elhorst heeft teksten en dat kan naar de voorzitter van de kerkenraad gestuurd worden zodat er ideeën ontstaan hoe je dit naar de classis kunt sturen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ameland stelt de gemeente voor de volgende clausule in de plaatselijke regeling op te nemen:
"Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen in onze gemeente als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste zes weken van te voren in te dienen bij de kerkenraad. Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen. Tenminste twee weken voorafgaande aan de kerkdienst waarin de levensverbintenis wordt gezegend wordt dit bekend gemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad/de nieuwsbrief.

Het staat ambtsdragers en kosters vrij hun medewerking als functionaris aan de betreffende kerkdienst te onthouden."

Vraag: Waarom staat er wel kosters maar geen (bijv.) organisten? Antwoord ds. Elhorst: Misschien zou je taakdragers kunnen neerzetten i.p.v. alleen maar kosters. Het moet breder zijn dan kosters.
Vraag: Is er nog een pauze, zodat er nog een tekst naast gelegd kan worden om naar verschillen te kijken? Antwoord: Er wordt dan nu een pauze ingelast.

Vraag: Komt het stuk/notulen ook in het kerkblad?
Antwoord: Of de notulen ook in het kerkblad komen, dat niet, maar wel zullen ze openbaar worden gemaakt. Ook het besluit van de kerkenraad zal natuurlijk gedeeld worden met de gemeente.

Sluiting:
Klaas bedankt gemeenteleden, kerkenraadsleden en in het bijzonder ds. Elhorst en wenst ons wel thuis. Eén van ons gaat ons voor in het dankgebed.

 

terug
 
 
Erediensten
Zondag 31 maart
10.00 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 07 april
09.30 uur in Hollum

Ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
Met medewerking van

het koor Perspectief
uit Heerenveen
------------------------------
Zondag 07 april
10.45 uur in Nes

Ds. C. Glashouwer
uit Harlingen
------------------------------
Zondag 14 april
Palmpasen
Schoolgezinsdienst

Gezamenlijke dienst
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 18 april
Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
20.00 uur in Ballum

Ds.Ds. S. Alblas
------------------------------
Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
20.00 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 21 april
1e Paasdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Interkerkelijk
Zangkoor
------------------------------
Zondag 21 april
1e Paasdag
11.00 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 28 april
09.30 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 28 april
10.45 uur in Ballum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 05 mei
09.30 uur in Nes

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 05 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 12 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 19 mei
09.30 uur in Nes

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 19 mei
10.45 uur in Hollum

Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 26 mei
09.30 uur in Ballum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 26 mei
10.45 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur in Hollum

Gezamenlijke dienst
in de Herewegkerk
------------------------------
Zondag 02 juni
09.30 uur in Hollum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 02 juni
10.45 uur in Ballum

Ds. em. H. Ebmeier
------------------------------
Zondag 09 juni
1e Pinksterdag
09.30 uur in Hollum

Ds. S. Alblas
m.m.v. Forza Musica

------------------------------
Zondag 09 juni
11.00 uur in Ballum

Belijdenisdienst
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 16 juni
Regenboogviering

11.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.